Regulamin
 

REGULAMIN SERWISU

 

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Serwisu pod adresem www.pracawbat.pl

 

DEFINICJE:

 

Organizatorzy British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, British-American Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Augustowie, CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Ostrzeszowie
Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu i integralną jego część, dostępną pod tym adresem______
Pracodawca British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000328269, Kapitał zakładowy: 141.000.000,00 zł

British-American Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Augustowie, ul. Tytoniowa 16-300 Augustów, NIP: zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024358

Chic sp. z .o.o. sp.k. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Wojska Polskiego 23 C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000488221, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 972114785 i REGON 300443550  –

– podmioty, które uzyskują dostęp do danych Użytkowników

Regulamin niniejszy regulamin Serwisu; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Serwisu, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego
Serwis serwis internetowy dostępny pod adresem www.pracawbat.pl z wykorzystaniem, którego Użytkownik może przesłać swoje dane kontaktowe poprzez formularz „Napisz do nas”
Umowa umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem o udział Użytkownika w rekrutacji
Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w imieniu i na rzecz Organizatora oraz Pracodawcy; Usługą jest w szczególności interaktywny formularz
Usługodawca właściciel serwisu, świadczący usługi drogą elektroniczną, którym jest British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Użytkownik podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej korzysta z Serwisu, w szczególności składa CV w celu udostępnienia go Pracodawcy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Użytkownika. Osoba chcąca skorzystać z usług Serwisu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem i przed rozpoczęciem korzystania z Usług musi zaakceptować Regulamin.

1.2.  W celu korzystania ze Serwisu po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer (w wersji 9 i wyższych), Chrome (w wersji 30 i wyższych), FireFox (w wersji 34 i wyższych), Opera (w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych), Safari (w wersji 4 i wyższych); z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.

1.3.  Serwis dedykowany jest Użytkownikom, którzy chcą rozwijać się zawodowo lub rozwijać swoją działalność gospodarczą. Osoba korzystając z Serwisu oświadcza, iż korzysta z niego w celach zawodowych lub gospodarczych.

1.4.   Kontakt i sposób porozumiewania się z między Usługodawcą a Użytkownikiem może odbywać się: mailowo: rekrutacja@bat.com

 

2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1.    W ramach Serwisu na rzecz Użytkowników są świadczone następujące Usługi:

2.1.1. udostępnienie, utrzymanie i rozwój infrastruktury Serwisu,

2.1.2. interaktywne formularze dostępne na stronach Serwisu, w szczególności formularz kontaktowy

2.2.  Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierane są w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli korzystania z danej Usługi. Każda z umów o świadczenie Usług może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny. Użytkownik może też zrezygnować z innych Usług poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych Usług. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Usługodawcy lub Serwisu albo zaprzestania ich używania.

 

3. TREŚCI

3.1.  Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści, które:

3.1.1.  wprowadzają w błąd co do osoby Użytkownika,

3.1.2.   naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,

3.1.3.   zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy,

3.1.4.   stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,

3.1.5.   są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia,

3.1.6.   są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”,

3.1.7.   zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

3.1.8.   promują strony internetowe, które nie należą do żadnego z Usługodawców.

3.1.9.   Usługodawca nie sprawuje bieżącej kontroli nad treściami umieszczanymi przez Użytkowników na Platformie. W szczególności Usługodawca nie monitoruje informacji zawieranych w formularzu kontaktowym.

 

4. REKLAMACJE

4.1.   Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail rekrutacja@bat.com lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie.

4.2.   Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

5. ZMIANA REGULAMINU

5.1.   Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury Serwisu).

5.2.   Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu oraz w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Serwisu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Jeżeli w tym czasie Użytkownik nie zrezygnuje z Usług, uważa się, że zaakceptował on zmianę bez zastrzeżeń.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.  Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu będzie prawo polskie. Wszelkie spory związane z Regulaminem podlegają polskim sądom powszechnym. Strony dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z Regulaminu lub z nią związane, były rozwiązywane polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu w terminie jednego miesiąca, spór taki zostanie poddany pod ostateczne rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Pracodawcy.

6.2.  Pracodawca, Organizator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie odpowiadają za utracone korzyści.

6.3.  Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w ramach Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy.

6.4.  Polityka Prywatności znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Data wejście Regulaminu w życie: 20.05.2018