Polityka Prywatności
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu z dnia 20.05.2018 r. (Regulamin) znajdującego się pod tym linkiem. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

1. ADMINISTRATOR I DANE PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU

1.1. Administratorami danych osobowych (dalej ADO) Użytkowników są:

1.1.2. British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, NIP 522-29-17-210, REGON 141817884 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000328269;

1.1.3. British-American Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Augustowie, ul. Tytoniowa 16-300 Augustów, NIP: zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024358,

1.1.4. Chic sp. z .o.o. sp.k. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Wojska Polskiego 23 C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000488221, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 972114785 i REGON 300443550.

1.2. Kontakt z ADO może się odbywać:

1.2.1. British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, z dopiskiem „Rekrutacja”

– telefonicznie: (+48) 22 575 4300

– mailowo: rekrutacja@bat.com

1.2.2. British-American Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Augustowie, Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Tytoniowa 16-300 Augustów, z dopiskiem „Rekrutacja”

– telefonicznie: (+48) 87 644 32 00

1.2.3. CHIC sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Ostrzeszowie Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Aleja Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów, z dopiskiem „Rekrutacja”

– telefonicznie: 62 738 88 88

1.3.  Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkowników, a następnie przesłanych ADO za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć w szczególności adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska

1.4.  Serwis może przechowywać zapytania https w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół https, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Aplikacją. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

1.5.  ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej.

1.6.  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez ADO przez okres trwania rekrutacji na określone stanowisko i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną, w szczególności w przypadku zgody Użytkownika na wykorzystanie jego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę.

 

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez ADO w celu: (a) wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną, (b) udostępniania informacji kandydatom do dostępnych możliwościach pracy i miejscu, gdzie mogą aplikować.

2.2.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1. lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1 lit. (b):

2.3.  Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko;

2.4.  Twoja zgoda na przetwarzanie pozostałych danych przekazanych w formularzu kontaktowym,

2.5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz wykonanie Umowy, a tym samym uniemożliwi włączenia Użytkownika w proces rekrutacji.

 

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1.  Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie Usług i realizację Umów. Takimi odbiorcami danych osobowych są: firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego, agencje rekrutacyjne

3.2.  Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom, w oparciu o uprzednie zgody Użytkowników.

3.3  Każdy podmiot, któremu ADO powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające działają tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

3.4.  Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

 

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

4.1.  Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania od ADO żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.2.  Z dniem wejścia w życie RODO tj. od dnia 25 maja 2018 roku Użytkownicy uzyskują prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do ADO, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował ADO, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez ADO na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.

4.3.  W przypadku uzyskania przez ADO wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), ADO może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

5. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

5.1.  ADO w ramach Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury ADO z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Od 25 maja 2018 roku ADO dodatkowo będzie stosować wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

5.2.  Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Serwisem, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

5.3.  ADO wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, ADO rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

6. COOKIES

6.1.  W celu prawidłowego działania Serwisu, ADO korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego

6.2.  Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

6.3.  Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

6.4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

6.5  Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z ADO) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

6.6.  Użytkownik mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownicy mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

6.7.  Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji

6.8.  ADO wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.

6.9.  ADO wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia: Cel zapisania:
Google Analytics analiza zachowań użytkowników na stronie www
facebook.com, linkedin.com funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej
Google Tag Manager kontrola kodów zamieszczanych na stronie www
Google Optimize testowanie skuteczności strony www m.in przez wykorzystywanie testów A/B
Hotjar analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę

 

6.10.  Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

7.1.  Zmiana niniejszej Polityki Prywatności następuje zgodnie ze zmianą Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż Użytkownik musi dokonać akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności lub odmówić jej akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie dokona akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności w określonym czasie, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a jego CV zostanie usunięte z procesu rekrutacji.