Regulamin
 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o., ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa, NIP 5222917210, Regon 141817884, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000328269, kapitał zakładowy: 445 765 000,00 PLN (dalej zwana BAT) usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.pracawbat.pl (zwane dalej Usługą).

2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

§ 2

1. BAT świadczy Usługę pod adresem internetowym www.pracawbat.pl (Serwis)

2. Usługa umożliwia:

1. zapoznanie się z ofertą BAT dla studentów w zakresie Programu Managerskiego, Programu Praktyk Letnich oraz innych ofert pracy dla profesjonalistów jak i sił sprzedaży i produkcji.

2. zapoznanie się materiałami wizerunkowymi BAT (np. zdjęcia, filmy),

3. wzięcie udziału w konkursach organizowanych przez BAT zgodnie z właściwym Regulaminem Konkursów,

3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do zbiorów danych, prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują BAT lub podmiotom, z którymi BAT zawarła stosowne umowy.

§ 3

1. Z Usługi może korzystać każda osoba odwiedzająca adres internetowy www.pracawbat.pl

2. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.

3. Informacje uzyskane w wyniku korzystania z Usługi mogą być wykorzystane wyłącznie do celów prywatnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika, chyba, że BAT wyrazi wcześniej na takie wykorzystanie pisemną zgodę.

4. Informacje uzyskane w wyniku korzystania z Usługi mogą być wykorzystane wyłącznie przez użytkownika, który bezpośrednio uzyskał je za pośrednictwem Usługi. Jakiekolwiek udostępnianie uzyskanych informacji osobom trzecim jest niedozwolone.

5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku korzystania z Usługi w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z działalnością gospodarczą, BAT zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do Usługi oraz dochodzenia stosownych roszczeń.

6. BAT nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których mogą odnosić się ewentualne odnośniki ze strony Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych, których odnośniki odnoszą się do adresu Serwisu.

7. BAT nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, rzetelność, niedokładność bądź niekompletność informacji przekazywanych przez Serwis.

8. Użytkownicy Serwisu korzystają z informacji w nim zawartych na własną odpowiedzialność i ponoszą wynikające z tego faktu ryzyko. Serwis może zawierać informacje, które mogą okazać się nieaktualne i są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych. BAT zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu w dowolnym czasie, a śledzenie zmian jest wyłącznym obowiązkiem użytkownika.

9. BAT nie zobowiązuje się, że dostęp do Serwisu będzie miał charakter ciągły, ani nie udziela żadnego innego zapewnienia dotyczącego jego dostępności, jakości przekazu i odbioru.

10. BAT zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia Serwisu w części lub w całości w czasie i na okres, jaki będzie uważał za stosowny według własnego uznania.

11. Serwis wraz z całą zawartością stanowi własność British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o. i/lub podmiotów, z którymi BAT zawarła stosowne umowy.

12. Użytkownicy Serwisu mają prawo przeglądać zawartość Serwisu, drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, tylko pod warunkiem, że nie usuną z takich materiałów informacji o prawach autorskich i innych prawach ani żadnych innych adnotacji, jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej. Użytkownicy zgadzają się nie zmieniać, nie sprzedawać, nie rozpowszechniać i nie udostępniać materiałów zawartych w Serwisie. W sprawach korzystania z informacji umieszczonych w Serwisie nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemach komputerowych i utratę danych wskutek zapisywania wymienionych w ustępie powyżej materiałów.

12. W Serwisie przedstawiono chronione przepisami prawa znaki towarowe służące do oznaczania wyrobów i usług, a stanowiące własność lub wykorzystywane przez nie na podstawie licencji, BAT lub spółek powiązanych z BAT lub innych podmiotów. Wszystkie znaki towarowe są przedmiotem prawnie chronionej własności przemysłowej, a Użytkownicy stron zgadzają się nie korzystać z nich w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela odpowiedniego znaku towarowego.

§ 4

1. Niedozwolonym jest korzystanie z Usługi w celu naruszającym obowiązujące prawo.

2. BAT ma prawo do wstrzymania dostępu do Usługi użytkownikowi, który:

1. wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

2. narusza prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminów usług świadczonych w ramach Serwisu lub dobre obyczaje.

3. w sytuacji gdy poweźmie informację o powyższym

4. zawsze kiedy BAT uzna to za stosowne

3. Jakiekolwiek próby korzystania z Usługi w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą pociągnąć za sobą, bez uprzedzenia, nieodwracalne zablokowanie dostępu do Usługi oraz stosowne kroki prawne ze strony BAT bądź właściwych organów.

§ 5

1. BAT dołoży należytych starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże BAT nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że Usługa będzie dostępna z każdego systemu teleinformatycznego.

2. BAT nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik (firewall’e – blokady, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z Usługi.

3. BAT i podmioty działające w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za:

1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z Usługi;

2. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których BAT przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

3. korzystanie z Usługi przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

4. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od BAT;

5. aktualność informacji udostępnianych za pośrednictwem Usługi.

6. jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Serwisu bądź innych stron dostępnych przez odnośniki z Serwisu. Zastrzeżenie obejmuje szkody powstałe wskutek błędów sprzętu teleinformatycznego, braków w informacjach, przerw, wad, opóźnień w funkcjonowaniu Serwisu, wirusów komputerowych, a także skutkujące utratą dochodu, utratą danych, niedozwolonym pozyskaniem przesyłanych wiadomości i danych oraz ich zmianę oraz inne szkody materialne i niematerialne.

4. BAT dokładać będzie należytej staranności dla zapewnienia jak najwyższej jakości i rzetelności informacji udostępnianych za pośrednictwem Usługi, jednak w żadnych okolicznościach BAT nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu strat, które poniesie użytkownik oraz z tytułu korzyści, których użytkownik nie osiągnie wskutek korzystania lub niemożności korzystania z Usługi.

5. Użytkownik, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w Serwisie lub w systemie służącym do przesyłania stron, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z tego faktu

6. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego i/lub dobrymi obyczajami.

7. Wszelkie działania sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie stanowią podstawę do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi dopuszczającemu się takich praktyk.

8. BAT zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich działań związanych z korzystaniem z Serwisu, w stosunku do Użytkowników bez podania przyczyny, zawsze kiedy uzna to za stosowne.

§ 6

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać droga elektroniczną korzystając z kontaktu na stronie. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail składającego reklamację, jak również dokładny opis przyczyny zgłoszenia.

2. Reklamacje rozpatrywane są przez BAT niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania.

3. O sposobie rozpatrzenie reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub na adres podany w reklamacji.

§ 7

1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania do odwołania.

2. BAT zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, według własnego uznania, w dowolnym czasie kiedy uzna to za stosowne. Zmiany zostaną zamieszczone na łamach Serwisu. O zamieszczeniu nowego Regulaminu Użytkownicy będą każdorazowo informowani w Serwisie. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie oznaczało zgodę na zmiany i akceptację Regulaminu w nowym brzmieniu. Uznanie jednego z postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne nie będzie miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.