British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

British American Tobacco w Warszawie

W naszym warszawskim biurze pracują specjaliści różnych dziedzin, managerowie zarządzający firmą oraz osoby
wspierające pracę komercyjnej części naszego biznesu. To tutaj powstają strategie sprzedażowe i komunikacyjne, prognozy budżetowe
i sprawozdania z wyników działalności firmy w Polsce. W biurze oraz w ramach Sił Sprzedaży zatrudniamy ok. 900 pracowników. Chcemy dostarczać produkty wysokiej jakości, odpowiadające zróżnicowanym potrzebom klientów, dlatego tak duży nacisk kładziemy na rozwój, inwestując od kilkunastu lat w działalność w Polsce. Obecnie zajmujemy drugą pozycję na polskim rynku, pod względem sprzedaży detalicznej.

Czym jest sprzedaż bezpośrednia?

van

Produkty British American Tobacco są dostarczane
i sprzedawane w imieniu i na rachunek British American Tobacco przez naszych przedstawicieli handlowych, bezpośrednio do określonej grupy punktów niezależnych oraz sieci detalicznych. Jednocześnie oferta naszych produktów tytoniowych jest również dostępna dla podmiotów zajmujących się handlem hurtowym.

Sprzedaż bezpośrednia do punktów detalicznych to sprawdzony sposób dystrybucji różnych kategorii produktowych (napojów, słodyczy itp.), w wielu krajach. Jesteśmy pierwszą międzynarodową firmą tytoniową w Polsce, która zdecydowała się uruchomić ten kanał sprzedaży swoich produktów. Taki model zapewnia wysoką jakość obsługi Klientów, lepszą dostępność produktów i efektywną dystrybucję.

papierosy

Chcesz dowiedzieć się więcej o międzynarodowych
możliwościach jakie oferuje British American Tobacco?

 

Wejdź na stronę: www.bat-careers.com

Działy w Warszawie

W globalnej i złożonej firmie, jaką jest British American Tobacco dział finansów odgrywa ważną rolę partnera dla osób zarządzających organizacją na wszystkich jej szczeblach. Takie wymagania sprawiają, że jesteśmy nie tylko profesjonalistami z zakresu finansów, ale znamy się również na biznesowej stronie funkcjonowania firmy, działalności handlowej i jej wpływie na kondycję finansową. 

Dział finansów uczestniczy w podejmowaniu decyzji, jest partnerem, konsultantem i współpracownikiem przy różnego typu projektach. Nasz zespół składa się z ludzi ciekawych zasad funkcjonowania biznesu i codziennej relacji, jaką możemy obserwować między decyzjami np. marketingowymi i sprzedażowymi, a wynikiem widocznym w sprawozdaniach finansowych.

Bycie partnerem dla biznesu wymaga od nas również wysokich umiejętności współpracy, komunikowania się i przede wszystkim pasji, którą przekładamy na relacje wewnątrz firmy. Dbamy o to, żeby nasi specjaliści finansowi reprezentowali wysoki poziom umiejętności technicznych, tak aby mogli służyć firmie radą. Oczekujemy od nich zrozumienia środowiska, w jakim prowadzimy biznes oraz wiedzy o globalnej strategii British American Tobacco.

Do zadań pionu finansowego w British American Tobacco Polska należą:

Wyznaczanie i realizacja celów finansowych:

 • planowanie i opracowywanie budżetu w celu optymalnego wykorzystania zasobów;
 • dostarczanie Zarządowi sprawozdań i prognoz dotyczących wyników prowadzonej działalności zarówno bieżącej, jak i przyszłej;
 • opracowywanie przewidzianych w przepisach sprawozdań i raportów;
 • zarządzanie ryzykiem w działalności firmy.Uczestniczenie w działalności firmy jako partner:
 • wsparcie w planowaniu i zarządzaniu inwestycjami marketingowymi oraz ocena ich efektywności;
 • wsparcie w decyzjach dotyczących portfela marek i klientów (oraz polityki cenowej);
 • dostarczanie partnerom wewnętrznym i zewnętrznym adekwatnej informacji finansowej w odpowiednim czasie;
 • zarządzanie optymalizacją kosztów.

Doradztwo finansowe świadczone wszystkim innym departamentom.

W British American Tobacco to pełnoletni palący konsument jest w centrum naszego zainteresowania, a zrozumienie jego preferencji jest dla nas punktem wyjścia w działaniach marketingowych. W branży tytoniowej marketing wymaga ponadto umiejętności różnicowania inicjatyw marketingowych, efektywnego zarządzania relacjami z naszymi klientami oraz zintegrowanej strategii komunikacji z pełnoletnimi palącymi konsumentami, przy stałym stosowaniu się do Międzynarodowych Zasad Marketingu

Działalność marketingowa w British American Tobacco obejmuje następujące obszary:

Potrzeby pełnoletnich palących konsumentów
Kluczową sprawą w naszej działalności jest wszechstronne zrozumienie nie tylko ich potrzeb, ale także preferencji.

W tym zakresie do kluczowych działań można zaliczyć:
•    opracowanie narzędzi i technik badań marketingowych;
•    realizację projektów badawczych;
•    ocenę efektywności działań marketingowych;
•    opracowanie informacji na temat rynku i konkurencji;
•    udział w opracowaniu strategii marketingowych i planów;
•    szkolenie pracowników marketingu na temat interpretowania danych uzyskanych w trakcie badań.

Kreowanie marek
O sukcesie rynkowym decyduje skuteczne zarządzanie wszystkimi składnikami miksu marketingowego (z wyjątkiem reklamy medialnej). Osoby zajmujące się kreowaniem marek muszą tworzyć nowe metody dotarcia z ofertą do określonych dorosłych palących konsumentów i komunikowania się z nimi. Potrzebna jest im także wszechstronna wiedza na temat rynku oraz o tym, jak i gdzie dorośli palący konsumenci kupują wyroby tytoniowe.

Kreowanie marki obejmuje takie działania, jak:
•    opracowanie ogólnej strategii dla marki;
•    zarządzanie portfelem marek;
•    kierowanie procesem rozwoju produktu;
•    opracowanie nowatorskich metod docierania do określonych adresatów i komunikowania się z nimi;
•    opracowanie strategii oraz materiałów komunikujących markę;
•    zarządzanie zyskownością/rentownością marki.

Zarządzanie kanałami sprzedaży

Skuteczne zarządzanie odpowiednimi kanałami sprzedaży to jedno z głównych działań marketingowych. Chociaż kanały te są różne dla każdego rynku i są uzależnione od struktury handlu, dla większości rynków priorytetem jest budowanie długotrwałych relacji z klientami sieciowymi oraz HoReCa.

W tej dziedzinie do najważniejszych działań można zaliczyć:
•    opracowanie strategii dla każdego kanału;
•    prowadzenie negocjacji z głównymi klientami;
•    zarządzanie kategorią i portfelem klientów;
•    obsługę klientów;
•    ustalanie cen, kontrolę i ocenę.

Zarządzanie dostępnością wyrobów i dystrybucją
Zapewnienie, by nasi dorośli konsumenci palący mogli zawsze kupić produkty, jakie są im potrzebne w danym miejscu i czasie, to sprawa bardzo ważna, jeśli chce się osiągnąć wysoki udział w rynku.

W tej dziedzinie podstawowe działania to:
•    opracowanie i wdrożenie strategii i planów dystrybucji;
•    realizacja polityki dotyczącej organizacji zbytu i punktów sprzedaży;
•    monitorowanie i zarządzanie w sytuacji wystąpienia braków w zapasach;
•    tworzenie skutecznie działającej organizacji ukierunkowanej na sprzedaż.

W październiku 2013 roku wprowadziliśmy nowy model sprzedaży- sprzedaż bezpośrednią do kilkudziesięciu tysięcy punktów sprzedaży.

Przyciąganie do Firmy utalentowanych ludzi, inspirowanie ich do rozwoju oraz kreowanie motywującego, pełnego wyzwań środowiska pracy – tym na co dzień zajmuje się Dział Zasobów Ludzkich.  

Nasze działania mają na celu tworzenie organizacji nowoczesnej, efektywnej i cechującej się otwartością i wolą zwyciężania. Popieramy entuzjazm pracowników, wspieramy ich w osiąganiu najwyższych wyników oraz zapewniamy wysoki standard zarządzania ludźmi w organizacji. Wraz z menedżerami, wspólnie dążymy do rozwijania potencjału pracowników i budowania ich kariery w oparciu o ich talenty.

Kultura naszej korporacji zachęca także do ustawicznego rozwoju. Rolą naszego działu jest zapewnianie najlepszych warunków do doskonalenia umiejętności oraz zdobywania nowej wiedzy. Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania, proaktywnie odpowiadając na potrzeby i aspiracje naszych Pracowników, stale zmieniające się wraz ze wzrostem naszej Firmy.

Do zadań Działu Zasobów Ludzkich w British American Tobacco należą: 

Pozyskiwanie i wdrażanie najlepszych pracowników:

 • budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru;
 • rekrutacja i selekcja;
 • efektywne wprowadzanie nowych osób do organizacji;

Kierowanie karierami i rozwojem pracowników:

 • ocena kompetencji i potencjału;
 • programy rozwojowe dla grup talentów;
 • szkolenie i codzienne wsparcie w procesie uczenia się.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi:

 • wsparcie menedżerów w przeprowadzaniu zmian;
 •  koordynowanie zmian struktur organizacyjnych;
 • kreowanie kultury nastawienia na wysokie wyniki.

Zarządzanie relacjami zawodowymi:

 • koordynowanie procesów i polityk związanych z zatrudnieniem;
 • zarządzanie relacjami między grupami pracowniczymi.

British American Tobacco, jako firma branży kontrowersyjnej, operuje w trudnym środowisku regulacyjnym.  Dbanie o zgodność podejmowanych przez nas działań, z polskim prawem, regulacjami nakładanymi na nasz przemysł lokalnie czy przez Unię Europejską oraz rygorystycznymi, wewnętrznymi Międzynarodowymi Standardami Marketingowymi, jest częścią codziennej pracy działu LEX (Legal and External Affairs). Do naszych zadań należy również szerokorozumiana komunikacja korporacyjna ze światem zewnętrznym: m.in. mediami, ekspertami w swoich dziedzinach, decydentami oraz ze światem wewnętrznym: m.in. Zarządem, pracownikami biurowymi czy Siłami Sprzedaży rozproszonymi po całej Polsce.

Członkowie zespołu LEX to grupa biegłych w komunikacji społecznej pracowników, utrzymujących kontakty z przedstawicielami rządu, mediów, nauki, konsumentów, biznesu, pracowników, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych i wielu innych grup społecznych. Jak również wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu prawa, z wieloletnim doświadczeniem w naszej firmie, biegli we wszystkich kwestiach prawnych dotykających naszego biznesu

Do zadań działu należą:

 • zarządzanie kontaktami z mediami oraz decydentami,
 • komunikacja wewnątrz firmy,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i problemowych,
 • dbanie o przestrzeganie prawa lokalnego (prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa handlowego), regulacji oraz Międzynarodowych Standardów Marketingowych,
 • kwestie regulacyjne.

Dział IT jest częścią globalnej organizacji, lokalnie w Polsce składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest odpowiedzialna za rozwój systemów oraz aplikacji biznesowych. Zadaniem drugiej jest zarządzanie serwisami IT dostępnymi w firmie. Przykładami takich serwisów są infrastruktura informatyczna, sprzęt komputerowy, standardowe aplikacje, telefony, faksy, kopiarki, licencje na oprogramowanie.

Twój rozwój w Dziale IT może obejmować następujące obszary:

Nowe technologie:

 • analiza rynku i rozwiązań z zakresu nowych technologii;
 • urządzenia przenośne, Internet itp.;
 • implementacja rozwiązań opartych o nowe narzędzia w firmie.

Zarządzanie i rozwój systemów telekomunikacyjnych i transmisji danych:

 • monitorowanie rynku nowych technologii;
 • zarządzanie systemami we współpracy z dostawcami;
 • planowanie rozwoju sieci.

Zarządzanie i rozwój systemu klasy ERP:

 • analiza procesów biznesowych w firmie;
 • wprowadzanie zmian i usprawnień w systemie.

Zarządzanie i rozwój systemów marketingowych:

 • analiza procesów biznesowych w obszarze marketingu;
 • planowanie i implementacja nowych systemów.

Zarządzanie i rozwój systemów produkcyjnych:

 • analiza procesów biznesowych w obszarze produkcji;
  •  zarządzanie istniejącymi systemami;
  •  planowanie i implementacja nowych systemów.

Zarządzanie standardami i serwisami:

 • administracja sprzętem i licencjami;
 • planowanie zakupów sprzętu i oprogramowania;
 • udział w globalnych projektach informatycznych;
 • wsparcie użytkownika – HelpDesk.

Chcesz dowiedzieć się więcej
o British American Tobacco w Polsce?

 

Wejdź na stronę: www.bat.com.pl